Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti One Concept s.r.o. so sídlom Dolichénska 26, 85110 Bratislava, IČO: 51 884 771, IČ DPH: SK2120819316, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro vložka číslo: 130667/B (ďalej len One Concept) a zákazníkov One Concept, ktoré vznikajú na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou One Concept ako predávajúcim a zákazníkom ako nakupujúcim v internetovom obchode www.milklab.sk.


Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční kupujúci kliknutím na ikonu "pridať do košíka" . Kliknutím na ikonu "platba a doprava" kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. vyplnení údajov potrebných pre uskutočnenie objednávky (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu "potvrdiť a objednať" (s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. ) zašle kupujúci objednávku predávajúcemu. Kupujúci následne bez zbytočného odkladu obdržíme mail potvrdzujúci objednávku/akceptáciu objednávky. Daný mail obsahuje číslo objednávky, informácie o názve a druhu tovaru, predpokladaný termín dodania, cenu za tovar, cenu za dopravu, miesto na ktoré má byť tovar dodaný, spôsob platby a celkovú sumu. Doručením potvrdzovacieho mailu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.


Dodacie lehoty

Väčšinu nami ponúkaného tovaru máme skladom. Takýto tovar expedujeme v ten istý pracovný deň alebo nasledovný pracovný deň po objednávke.

Pri tovare alebo variácii tovaru, ktorý nedržíme priamo na našom sklade uvádzame počet dní za koľko môže byť spomínaný tovar dostupný. Do uvedeného počtu dní potom tovar môžeme vyexpedovať alebo pripraviť zákazníkovi na osobný odber.

V prípade, že sa dodacia lehota na tovar nečakane predĺži alebo sa ukáže, že ju nie je možné dodržať, budeme zákazníka bezodkladne kontaktovať, či už prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu.

V ponuke máme taktiež tovar, ktorého dostupnosť je neistá alebo dodacia doba dlhšia (spravidla dva týždne). Takýto typ tovaru je označený ako "na objednávku". Po objednaní takto označeného tovaru budeme zákazníka bezodkladne informovať o dodacej lehote tovaru. V prípade záujmu o takto označený tovar nás zákazník taktiež môže kontaktovať a informovať sa o dodacej lehote.


Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok One Concept s.r.o. je splnený momentom odovzdania tovaru zákazníkovi, zákazníkom oprávnenej osobe alebo odovzdaním prepravcovi. Zákazník si môže vybrať spôsob dopravy, ktorý mu najviac vyhovuje. Pripravenie na osobný odber na našej adrese nie je spoplatnené. Doprava prostredníctvom kuriéra DPD je spoplatnená podľa hmotnosti balíka. Dodanie tovaru môže zákazník očakávať v intervale 1-3 pracovných dní od vyexpedovania zásielky. O tom, že bola objednávka vyexpedovaná bude zákazník informovaný prostrednícvom emailu. V prípade, že Vám tovar nebol doručený tak, ako bolo deklarované alebo máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa dodania tovaru, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0904 979 664 alebo prostredníctvom emailu info@milklab.sk.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník aj účtovný doklad, ktorý zároveń slúži ako záručný list. Záväzok dodania tovaru je splnený aj v prípade, že si zákazník tovar neprevezme alebo odmietne tovar prevziať. Ak si zákazník tovar neprevezme alebo ho odmietne prevziať, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.

One Concept s.r.o. taktiež nezodpovedá za oneskorené dodanie zapríčinené doručovateľom alebo zadaním nesprávne udanej adresy príjemcu. Zákazník prevzatím tovaru na mieste dodania a uhradením plnej kúpnej ceny nadobúda vlastnícke právo k tovaru.

Spôsob platby

- Dobierka

- Prevod na účet pred vyexpedovaním tovaru (číslo účtu je uvedené v emailovom potvrdení objednávky)

- Platba kartou online prostredníctvom platobnej brány GP Webpay

- Hotovosť, platba kartou (pri osobnom prevzatí po dohode)


Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záruka 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na štandardné opotrebovanie tovaru.

One Concept s.r.o. sa taktiež zaväzuje k odoslaniu tovaru bez vád a dodanie v množstve a kvalite podľa objednávky, v prípade, že došlo k akceptácii tejto objednávky.


Stornovanie objednávky

Ak si želáte stornovať Vašu ešte zatiaľ nevyexpedovanú objednávku, čo najskôr nás prosím kontaktujte.

Taktiež si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku v prípade, že Vami objednaný tovar už nebude možné dodať z dôvodu nedostupnosti u dodávateľa, zastavenia výroby alebo kvôli tomu, že nebude možné dodržať dohodnutú lehotu dodania alebo cenu tovaru.


Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru, reklamácia

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník je povinný odoslať tovar, ktorý nejaví žiadne známky používania, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom a spolu s faktúrou. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako doporučenú zásielku. Zásielku odporúčame poistiť, predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru alebo zásielky. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku.

Právo na odstúpenie od zmluvy je treba uplatniť písomnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči akým je napríklad e-mail. Buď nám teda pošlite balík, v ktorom nám Vašu požiadavku uvediete písomne alebo nás o požiadavke týkajúcej sa výmeny informujte prostredníctvom e-mailu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s dodaním tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.


Ako postupovať pri vrátení tovaru:

1) tovar musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.), v pôvodnom stave

2) tovar nesmie byť akokoľvek poškodený, nesmie javiť známky opotrebenia a používania

3) tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale

4) k tovaru musí byť priložená kópia dokladu o kúpe (faktúra)

5) k tovaru taktiež priložte list s číslom účtu, na ktorý sa má platba za tovar vrátiť. V prípade výmeny v sprievodnom liste prosím uveďte, za čo Vám máme vrátený tovar vymeniť. Ak Vám je pohodlnejšia e-mailová komunikácia, napíšte nám číslo účtu alebo požiadavku na vrátenie na info@milklab.sk

Tovar prosím zašlite poštou alebo kuriérom na adresu našej spoločnosti:

One Concept s.r.o.

Dolichénska 26

85110 Bratislava

tel: 0904 979 664

V prípade, že balík zasielate poštou, využite na poslanie zaslanie prostredníctvom "Balíka na adresu", aby tak bol tovar dodaný priamo k nám.

V zmysle ust. § 7 ods. 6 zák. č 102/2014 Z.z. o odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. cumlíky)
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

Kúpnu cenu vám vrátime čo najskôr. Nejneskôr však do 14 dní, na účet, ktorí je uvedený v odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy sú taktiež refundované náklady na dodanie tovaru v hodnote najlacnejšej možnosti dopravy.


Reklamácia

V prípade reklamácie je tovar potrebné poslať na adresu spoločnosti

One Concept s.r.o.

Dolichénska 26

85110 Bratislava

tel: 0904 979 664

Tovar nemusí byť v pôvodnom obale alebo krabici. Súčasťou reklamovaného tovaru musí byť kópia dokladu o kúpe. K reklamovanému tovaru taktiež priložte vaše kontaktné údaje a vyplnený formulár na reklamáciu.

Na stiahnutie:

Formulár na reklamáciu


Ochrana osobných údajov

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci i v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim a predávajúcim a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.milklab.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.


Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@milklab.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci / spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteĺnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi One Concept s.r.o. a zákazníkom. Právne vzťahy, ktoré sú založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, tj záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami.

One Concept s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.milklab.sk.

V Bratislave dňa 7.6.2022